“กทท.” เปิดขอรับเงินเยียวยาแก้ขาดแคลนตู้สินค้าช่วงโควิด

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ดำเนินการหาแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศนั้น กทท. ได้ดำเนินการปรับลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ และชดเชยค่ายกขนตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ให้แก่ผู้ประกอบการสายเรือเจ้าของตู้สินค้าที่นำเข้าตู้สินค้าเปล่าในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.64 ในอัตรา 1,000 บาทต่อทีอียู

โดย กทท. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 เรื่องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 427,172,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้

นายเกรียงไกร กล่าวต่อว่า 1.ท่าเรือกรุงเทพ ปรับลดค่าภาระตู้สินค้าขาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ ในอัตรา 1,000 บาท ต่อทีอียู ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.64 รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการเป็นเงิน 5,087,250 บาท และ 2.ท่าเรือแหลมฉบัง ชดเชยค่ายกขนส่งสินค้าให้แก่เอกชนผู้ประกอบการนำเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยจ่ายส่วนลดคืนในอัตรา 1,000 บาท ต่อทีอียู เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค.64 รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการ 422,085,250 บาท

จึงขอให้ผู้ประกอบการสายเรือที่มีความประสงค์ขอรับเงินเยียวยาฯ เตรียมเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาของ กททคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. โดยเจ้าของตู้สินค้าเปล่านำเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ ยื่นเอกสารฯ ณ ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ชั้น 13 อาคารที่ทำการ การท่าเรือฯ และตู้สินค้าเปล่านำเข้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ยื่นเอกสารฯ ณ กองบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 ท่าเรือแหลมฉบัง (รายละเอียดประกาศปรากฏตาม QR Code) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สารบรรณ ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ โทร. 0-2269-5817 และธุรการ กองการท่า ท่าเรือแหลมฉบัง โทร. 038-409-234

นายเกรียงไกร กล่าวอีกว่า เงื่อนไขการขอรับเงินเยียวยาการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้า ประกอบด้วย 1.ต้องเป็นตู้สินค้าเปล่านำเข้าประเทศไทยทางเรือสินค้าโดยผ่านท่าเทียบเรือท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือ-แหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 มี.ค.64 เวลา 24.00 น. และต้องบรรจุสินค้า เพื่อส่งออกจากประเทศไทยที่ท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือแหลมฉบัง หรือท่าเทียบเรืออนุญาตอื่นๆ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.64

2.ต้องเป็นตู้สินค้าเปล่าที่ไม่มีหนี้ค่าภาระกับ กททคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. ในช่วงเวลาที่ขอรับเงินเยียวยาฯ และ 3.ต้องยื่นคำร้องขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนต่อ กทท. ภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. จนถึง 1 ก.ค.65 หากยื่นคำร้องขอเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับเงินเยียวยาฯ อีกต่อไป