ก.ล.ต.เพิกถอนใบอนุญาตซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล “หัวปี้” มีผล 17 พ.ค.65

รายงานข่าวจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากก.ล.ต.ได้เข้าตรวจสอบHuobi ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561 (พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ)ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม2564พบว่าHuobiมีโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบงานบกพร่องและไม่เพียงพอที่จะทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการก.ล.ต.ในการประชุมครั้งที่5/2564เมื่อวันที่19มีนาคม2564จึงได้มีมติสั่งการตามมาตรา35วรรคหนึ่งแห่งพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯให้Huobiแก้ไขระบบงานและต่อมาHuobiไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดคณะกรรมการก.ล.ต.จึงได้มีมติสั่งการตามมาตรา35วรรคสองแห่งพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯให้Huobiระงับการให้บริการชั่วคราวและแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องของระบบงานต่างๆให้แล้วเสร็จภายในกำหนดรวมทั้งสั่งการให้Huobiคืนทรัพย์สินตามความประสงค์ของลูกค้าซึ่งHuobiได้ขอขยายระยะเวลามาอย่างต่อเนื่องและคณะกรรมการก.ล.ต.ได้ขยายระยะเวลาการแก้ไขให้ตามที่Huobiร้องขอมาจนถึงวันที่31สิงหาคม2564ซึ่งเมื่อครบกำหนดHuobiยังไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องของระบบงานต่างๆได้แล้วเสร็จ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า Huobi ฝ่าฝืนไม่แก้ไขระบบงานข้างต้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แม้คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้ขยายระยะเวลาการแก้ไขให้หลายครั้งตามที่ Huobi ร้องขอ รวมระยะเวลาในการแก้ไขทั้งสิ้น 5 เดือน 12 วัน โดยระบบงานที่ Huobi ไม่สามารถแก้ไขได้เป็นระบบงานที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ระบบซื้อขาย ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต
ทั้งนี้ Huobi แจ้งว่าได้เจรจาจัดหาระบบงานใหม่ และขอขยายระยะเวลาแก้ไขออกไปอีก แต่ไม่พบข้อเท็จจริงที่แสดงได้ว่า Huobi จะสามารถแก้ไขระบบงานและบุคลากรให้มีความพร้อมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ภายในระยะเวลาที่ขอมาเพิ่มเติม
คำพูดจาก ทดลองสล็อต pg
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 จึงได้มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลของ Huobi และสั่งให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป โดยในระหว่างถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องดำเนินการคืนทรัพย์สินแก่ลูกค้าหรือซื้อคืนทรัพย์สินของลูกค้า พร้อมกำหนดให้ Huobi ดำเนินการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า Huobi ยังคงฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่ง พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคสาม แห่ง พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลของ Huobi โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565