ขยายระยะเวลา ฟรีวีซ่า นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน 6 เดือน

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (7 พฤษภาคม 2567) มีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้

อนุมัติในหลักการในการกำหนดให้สาธารณรัฐอินเดียและไต้หวันเป็นรายชื่อประเทศ/ดินแดนในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐอินเดีย/ไต้หวัน ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ

โดยมีเงื่อนไขให้มีผลบังคับใช้ชั่วคราวเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม-11 พฤศจิกายน 2567 (6 เดือน) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมิติเศรษฐกิจและการต่างประเทศกับสาธารณรัฐอินเดียและไต้หวันในภาพรวม โดยเฉพาะด้านความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนที่เป็นรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย

เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ

และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของไต้หวัน ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ รวม 2 ฉบับ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

มอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามและประเมินผลกระทบจากการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ หากมีผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวต่อไปได้

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ รวม 2 ฉบับ มีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดียและไต้หวัน และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติมอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน2567 (เดิมระยะเวลาจะสิ้นสุดลงในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567)คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียและไต้หวันที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และช่วยเพิ่มรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม

อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับว่า จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้รวมประมาณ 2,158 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การยกเว้นการตรวจลงตราในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมิติเศรษฐกิจและการต่างประเทศกับสาธารณรัฐอินเดียและไต้หวันในภาพรวม โดยเฉพาะด้านความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนที่เป็นรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-16 พ.ค.67 ฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น

เช็ก 45 จังหวัด สิทธิบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

ฟุตซอลไทย อันดับ 9 โลก หลังฟีฟ่า จัดอันดับทางการ คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง