ครม.อนุมัติยกเว้นภาษีซื้อกองทุน Thailand ESG Fund อัตรา 30% ไม่เกิน 1 แสนบาท

แนวคิด ESG ทลายข้อจำกัดการค้าต่างประเทศ เอกชนไทยไม่ควรมองข้าม

รู้จัก ESG ตัวเปลี่ยนเกมธุรกิจ เปิดโอกาสสร้างอนาคตยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ในหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่… (พ.ศ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เป็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย

โดยกำหนดให้เงินได้ของบุคคลธรรมดาที่ซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หรือ Thailand ESG Fund (TESG) ในอัตราไม่เกิน 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทสำหรับปีภาษีนั้น ๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติอนุมัติ 21 พ.ย. 2566 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2575

นอกจากนี้ยังกำหนดด้วยว่าผู้มีเงินได้ไม่ต้องนำกำไรจากการขายหน่วยลงทุนมาเสียภาษีอีก แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องถือหน่วยลงทุนให้ครบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า หากผู้มีเงินได้ขายหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนด 8 ปี และได้กำไรจากการขายหน่วยลงทุนก็จะต้องเสียภาษีตามปกติ

สำหรับกองทุน Thailand ESG Fund (TESG) จะมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความยังยืน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือลงทุนตราสารหนี้ยั่งยืน

โดยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน คาดว่าจะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐ ซึ่งสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีแรกประมาณ 3,000 ล้านบาท และในปีถัด ๆ ไปปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท

ขณะที่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพิ่มการลงทุนระยะยาวในตลาดทุนไทย อันจะทำให้เสถียรภาพของตลาดทุนไทยเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการลงทุนในกิจการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น อันจะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้งเป้าหมายความเป้นกลางทางคาร์บอน และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

รู้วันโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท พร้อมวิธีเช็กเข้าบัญชี

อัปเดต! ปฏิทินวันหยุด 2567 เช็กวันหยุดราชการ-วันหยุดธนาคาร

เช็กสถิติบอลไทย พบ สิงคโปร์ ก่อนดวลฟุตบอลโลก 2026 โซนเอเชีย